Istota analizy sprawności działania (aktywności)

Obrazek wyróżniający do artykułu

Analiza aktywności (inaczej sprawności działania) to bardzo istotny element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano jego istotę, wymieniono najważniejsze wskaźniki, a także opisano związki tego elementu analizy z badaniem płynności i rentowności.

Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)

Obrazek wyróżniający do artykułu „Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia”

Jednostki gospodarcze bardzo często wykorzystują kapitały obce. Mogą one mieć korzystny wpływ na ich rozwój. Niemniej jednaj, nadmierne zadłużenie przyczynia się do wzrostu ryzyka finansowego, które związane jest z powadzoną działalnością. Dlatego też, bardzo istotne jest nieustanne monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie poziomu struktury kapitałowej.

       

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – obrazek wyróżniający

W praktyce bardzo często wykorzystuje się pojęcia roku obrotowego i okresu sprawozdawczego. Te terminy w określonych przypadkach mogą być stosowane zamiennie, lecz w swojej istocie nie są synonimami. W artykule opisane zostały definicje, a także różnice występujące pomiędzy wspomnianymi pojęciami.

   

Czym jest analiza finansowa (wskaźnikowa)?

Istota analizy finansowej - obrazek wyróżniający

Prawidłowo przeprowadzona wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego jest istotnym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki gospodarczej. W artykule przedstawiono jej istotę, scharakteryzowano najważniejsze pojęcia, a także wyjaśniono czym różni się ona od analizy finansowej i ekonomicznej.