Artykuły

Michał Bzunek 12/17/2018 0 comments

Firma na próbę, czyli działalność nierejestrowana i inkubatory przedsiębiorczości

Na powodzenie pomysłu na biznes wpływa wiele czynników. W artykule opisano dwa rozwiązania, które pozwalają prowadzić dzielność gospodarczą na próbę. Mogą one pomóc zweryfikować, czy warto jest podjąć się realizacji danego pomysłu.
Artykuły Biznes Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 09/14/2018 0 comments

Darmowa grafika do użytku komercyjnego – czy warto z niej korzystać?

W artykule wyjaśniono gdzie można znaleźć darmową grafikę, którą można wykorzystać w celach komercyjnych. Dodatkowo, wskazano jakie kwestie należy brać pod uwagę, gdy zostanie ona wykorzystana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Artykuły Biznes Wszystkie wpisy

Praktyka

Michał Bzunek 01/10/2019 0 comments

Mnożnik kapitałowy – wzór i przykład

Mnożnik kapitałowy jest wskaźnikiem finansowym, który obliczany jest na etapie analizy struktury kapitałowej. To bardzo istotna miara będąca elementem modelu Du Ponta. Jej budowa sprawia, że jest ona silnie związana ze wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 01/01/2019 0 comments

Złota i srebrna reguła bilansowa

Aktywa trwałe to część majątku przedsiębiorstwa, który będzie użytkowany przez okres dłuższy od jednego roku. W związku z tym, kapitał, który został wykorzystany do finansowania tych aktywów, również powinien pozostać do dyspozycji jednostki przez taki sam czas. Niestety, nie w każdym przypadku ta zasada jest zachowana. Dlatego też, analizując sprawozdanie...
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 12/02/2018 0 comments

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład

Nieprawidłowo kształtowana struktura finansowania może doprowadzić do wzrostu ryzyka finansowego i obniżenia wiarygodności przedsiębiorstwa. Dlatego też należy ją nieustannie monitorować przy wykorzystaniu miar, tj. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który został scharakteryzowany w niniejszym artykule.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 11/15/2018 0 comments

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład

Majątek przedsiębiorstwa powinien być finansowany kapitałem długoterminowym. Nie koniecznie musi być to kapitał własny. Mianowicie, wykorzystanie długu umożliwia przedsiębiorstwom uruchomienie mechanizmu dźwigni finansowej. W artykule scharakteryzowany został wskaźnik, który określa, w jakim stopniu kapitał własny obciążony jest długoterminowym kapitałem obcym – wskaźnik zadłużenia długoterminowego.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 10/20/2018 0 comments

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład

Istota wskaźnika ogólnego zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, lub debt-to-assets) jest miarą stosowaną w analizie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która często nazywana jest badaniem zadłużenia. Jest to ogólny i syntetyczny wskaźnik, który bardzo często wykorzystuje się w praktyce. Miara ta ukazuje stopień, w jakim przedsiębiorstwo obciążone jest długiem. Istota wskaźnika
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 10/09/2018 0 comments

Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład

Wysokość kosztów wytworzenia determinuje rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. Dlatego też, należy nieustannie monitorować ich poziom. W tym celu można wykorzystać wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy

Teoria

Michał Bzunek 11/02/2018 0 comments

Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)

Jednostki gospodarcze bardzo często wykorzystują kapitały obce. Mogą one mieć korzystny wpływ na ich rozwój. Niemniej jednaj, nadmierne zadłużenie przyczynia się do wzrostu ryzyka finansowego, które związane jest z powadzoną działalnością. Dlatego też, bardzo istotne jest nieustanne monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie poziomu struktury kapitałowej.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 06/05/2018 0 comments

Rentowność przedsiębiorstwa – istota, definicja i wskaźniki

Każdy inwestor oczekuje, że poniesione nakłady przyniosą możliwie największe efekty. Między innymi, w ten sposób definiowana jest rentowność przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono jej istotę oraz związek z analizą wskaźnikową.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 03/16/2018 0 comments

Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa – budowanie wartości

W artykule przedstawione zostały definicje celu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Scharakteryzowano również przyczyny odejścia managerów od dążenia do maksymalizacji zysku na rzecz dążenia do maksymalizacji wartości.
Definicje Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy Wycena Przedsiębiorstwa
Michał Bzunek 02/07/2018 0 comments

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice

W praktyce bardzo często wykorzystuje się pojęcia roku obrotowego i okresu sprawozdawczego. Te terminy w określonych przypadkach mogą być stosowane zamiennie, lecz w swojej istocie nie są synonimami. W artykule opisane zostały definicje, a także różnice występujące pomiędzy wspomnianymi pojęciami.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 02/02/2018 0 comments

Płynność finansowa (księgowa) – definicja i rodzaje

Płynność jest zagadnieniem, które znajduje swoje zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw i całych systemów finansowych. W artykule objaśnione zostały najważniejsze rodzaje płynności.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 01/04/2018 0 comments

Wady i zalety wskaźników płynności finansowej

Każda metoda badawcza posiada pewne wady i zalety. Osoba sporządzająca analizę powinna być świadoma ich istnienia. W artykule opisano mankamenty i korzyści płynące z zastosowania wskaźników płynności finansowej.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy