Artykuły

Michał Bzunek 12/17/2018 0 comments

Firma na próbę, czyli działalność nierejestrowana i inkubatory przedsiębiorczości

Na powodzenie pomysłu na biznes wpływa wiele czynników. W artykule opisano dwa rozwiązania, które pozwalają prowadzić dzielność gospodarczą na próbę. Mogą one pomóc zweryfikować, czy warto jest podjąć się realizacji danego pomysłu.
Artykuły Biznes Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 09/14/2018 0 comments

Darmowa grafika do użytku komercyjnego – czy warto z niej korzystać?

W artykule wyjaśniono gdzie można znaleźć darmową grafikę, którą można wykorzystać w celach komercyjnych. Dodatkowo, wskazano jakie kwestie należy brać pod uwagę, gdy zostanie ona wykorzystana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Artykuły Biznes Wszystkie wpisy

Praktyka

Michał Bzunek 04/28/2019 0 comments

Cykl rotacji zapasów – istota, wzór i przykład

Istota cyklu rotacji zapasów Istotą działalności wielu przedsiębiorstw jest sprawne przekształcanie posiadanych zapasów w produkty, których sprzedaż pozwala na wygenerowanie odpowiednio wysokich przychodów. Monitorowanie tego procesu jest kluczowym działaniem, które pozwala, aby jednostka gospodarcza osiągała wymierne rezultaty finansowe. Analiza sprawności działania uwzględnia zestaw wskaźników finansowych, które umożliwiają określenie, jak efektywnie
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 04/11/2019 0 comments

Cykl rotacji należności – wzór i przykład

Cykl rotacji należności jest jedną z najważniejszych miar sprawności działania przedsiębiorstwa. Ukazuje on, jak efektywnie przedsiębiorstwo ściąga należności handlowe. W artykule przedstawiono istotę wskaźnika, wzór, przykład obliczeń, a także opisano bardzo podobną miarę – wskaźnik rotacji należności.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 03/02/2019 0 comments

Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałem obrotowym netto (pracującym)

Wielkość kapitału obrotowego netto dostarcza ważnych informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa. Bardzo często, jest on ukazywany w relacji do różnych pozycji aktywów. W artykule scharakteryzowano najważniejsze wskaźniki tego typu.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 02/05/2019 0 comments

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu Analiza płynności finansowej może zostać rozwinięta o wskaźnik rotacji kapitału obrotowego netto w dniach. Jest on również nazywany kapitałem obrotowym netto w dniach obrotu (working capital in days of sales, days working capital). Istotę wskaźnika można wyjaśnić na dwa sposoby. Przede wszystkim, jest to
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 01/22/2019 2 comments

Wskaźnik zadłużenia w latach (DEBT/EBITDA)

DEBT/EBITDA to wskaźnik finansowy, który wykorzystywany jest na etapie analizy zadłużenia. Jest on nazywany również „wskaźnikiem zadłużenia w latach”, ponieważ jego istotą jest ukazanie, jak długo zajęłaby całkowita spłata zadłużenia przy wykorzystaniu zysku operacyjnego (powiększonego o amortyzację).
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 01/10/2019 0 comments

Mnożnik kapitałowy – wzór i przykład

Mnożnik kapitałowy jest wskaźnikiem finansowym, który obliczany jest na etapie analizy struktury kapitałowej. To bardzo istotna miara będąca elementem modelu Du Ponta. Jej budowa sprawia, że jest ona silnie związana ze wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego.
Analiza sprawozdań finansowych Finanse Finanse przedsiębiorstw Praktyka Wiedza Wszystkie wpisy

Teoria

Michał Bzunek 06/02/2019 0 comments

Istota analizy sprawności działania (aktywności)

Analiza aktywności (inaczej sprawności działania) to bardzo istotny element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano jego istotę, wymieniono najważniejsze wskaźniki, a także opisano związki tego elementu analizy z badaniem płynności i rentowności.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 11/02/2018 0 comments

Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)

Jednostki gospodarcze bardzo często wykorzystują kapitały obce. Mogą one mieć korzystny wpływ na ich rozwój. Niemniej jednaj, nadmierne zadłużenie przyczynia się do wzrostu ryzyka finansowego, które związane jest z powadzoną działalnością. Dlatego też, bardzo istotne jest nieustanne monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie poziomu struktury kapitałowej.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 06/05/2018 0 comments

Rentowność przedsiębiorstwa – istota, definicja i wskaźniki

Każdy inwestor oczekuje, że poniesione nakłady przyniosą możliwie największe efekty. Między innymi, w ten sposób definiowana jest rentowność przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono jej istotę oraz związek z analizą wskaźnikową.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 03/16/2018 0 comments

Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa – budowanie wartości

W artykule przedstawione zostały definicje celu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Scharakteryzowano również przyczyny odejścia managerów od dążenia do maksymalizacji zysku na rzecz dążenia do maksymalizacji wartości.
Definicje Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy Wycena Przedsiębiorstwa
Michał Bzunek 02/07/2018 0 comments

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice

W praktyce bardzo często wykorzystuje się pojęcia roku obrotowego i okresu sprawozdawczego. Te terminy w określonych przypadkach mogą być stosowane zamiennie, lecz w swojej istocie nie są synonimami. W artykule opisane zostały definicje, a także różnice występujące pomiędzy wspomnianymi pojęciami.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy
Michał Bzunek 02/02/2018 0 comments

Płynność finansowa (księgowa) – definicja i rodzaje

Płynność jest zagadnieniem, które znajduje swoje zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw i całych systemów finansowych. W artykule objaśnione zostały najważniejsze rodzaje płynności.
Analiza sprawozdań finansowych Definicje Finanse Finanse przedsiębiorstw Wiedza Wszystkie wpisy