Spis treści – econopedia.pl

Na chwilę obecną, econopedia.pl jest niewielkim blogiem edukacyjnym. Poniżej zamieszczam listę wszystkich wpisów, które udało mi się opublikować. Spis treści sporządziłem w układzie tematycznym i chronologicznym. Na liście, w układzie tematycznym, niektóre wpisy pojawiają się kilkukrotnie, ponieważ merytorycznie wpisują się w kilka kategorii. Ponadto, w zestawieniu, wymieniłem tylko najważniejsze kategorie z punktu widzenia obecnego układu strony. Gdy wpisów będzie więcej, to strukturę spisu treści uzupełnię o dodatkowe informacje, tj. kategorie nadrzędne.

 

Wpisy w układzie tematycznym:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w układzie chronologicznym (wpisy – od najnowszego do najstarszego):

 1. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki
 2. Cykl rotacji zobowiązań – definicja, wzór i przykład
 3. Istota analizy sprawności działania (aktywności)
 4. Cykl rotacji zapasów – istota, wzór i przykład
 5. Cykl rotacji należności – wzór i przykład
 6. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałem obrotowym netto (pracującym)
 7. Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu
 8. Wskaźnik zadłużenia w latach (DEBT/EBITDA)
 9. Mnożnik kapitałowy – wzór i przykład
 10. Złota i srebrna reguła bilansowa
 11. Firma na próbę, czyli działalność nierejestrowana i inkubatory przedsiębiorczości
 12. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład
 13. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład
 14. Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)
 15. Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład
 16. Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład
 17. Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych – wzór i przykład
 18. Wskaźnik operacyjności – wzór i przykład
 19. Darmowa grafika do użytku komercyjnego – czy warto z niej korzystać?
 20. ROCE – wskaźnik rentowności kapitału stałego – wzór i przykład
 21. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) – wzór i przykład
 22. CAGR – średnia roczna stopa wzrostu – istota, wzór i przykład
 23. Marża operacyjna – istota, wzór i przykład
 24. ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży (brutto i netto) – wzór, przykład i interpretacja
 25. Rentowność przedsiębiorstwa – istota, definicja i wskaźniki
 26. Wstępna (pozioma i pionowa) analiza rachunku zysków i strat – przykład i interpretacja wyników
 27. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – wzór i przykład
 28. Za ile sprzedać (kupić) używany sprzęt?
 29. Punkt procentowy i procent – istota i różnice
 30. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
 31. PP – okres zwrotu – wzór i przykład
 32. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa – budowanie wartości
 33. Piramidy finansowe – czym są oraz jak je rozpoznać?
 34. Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice
 35. Płynność finansowa (księgowa) – definicja i rodzaje
 36. Wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) – przykład i interpretacja
 37. Wskaźnik płynności przyspieszonej (II stopnia) – istota, przykład i interpretacja
 38. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) – przykład i definicja
 39. Kapitał zainwestowany (zaangażowany) – definicja i przykład
 40. Kapitał stały – definicja i przykład
 41. Wady i zalety wskaźników płynności finansowej
 42. Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) – istota, przykład i interpretacja
 43. Wstępna (pionowa i pozioma) analiza bilansu – istota, przykład obliczeń i interpretacja rezultatów
 44. PI (profitability index) – wskaźnik rentowności (inaczej wskaźnik B/C) – teoria i przykłady
 45. Wycena obligacji zerokuponowych – wzór i przykład
 46. Jak interpretować wskaźniki finansowe?
 47. Układ i elementy analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego
 48. Czym jest analiza finansowa (wskaźnikowa)?
 49. Rachunek zysków i strat – istota, układ i charakterystyka poszczególnych elementów
 50. Co to jest bilans? – istota, układ i najważniejsze definicje
 51. Sprawozdanie finansowe – istota, klasyfikacje, odbiorcy, cechy i elementy
 52. Współczynnik dyskontowy (dyskontujący)
 53. PV – wartość obecna (bieżąca) – kapitalizacja podokresowa
 54. PV (present value), czyli wartość obecna (bieżąca) – istota, wzór i przykłady
 55. Koszt kapitału i wymagana stopa zwrotu – istota, wzory i przykłady
 56. Oczekiwana i wymagana stopa zwrotu – definicje i różnice
 57. Konwencje naliczania odsetek – teoria i przykłady
 58. Wycena certyfikatu depozytowego – wzór i przykłady
 59. Istota, geneza i rodzaje certyfikatów depozytowych
 60. Wycena i rentowność bonów skarbowych – wzory i przykłady
 61. Bony skarbowe – istota, cechy i ryzyko
 62. Renta wieczysta – istota, wartość obecna i przykłady obliczeń
 63. FV (future value), czyli wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – wzór i przykłady
 64. FV, czyli wartość przyszła – procent składany – wzór i przykłady
 65. FCFF, czyli wolne przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa – istota i przykłady
 66. Dyskonto handlowe – istota i przykłady
 67. Dyskonto proste (rzeczywiste) – teoria i przykłady
 68. Procent prosty – istota i przykłady – wstęp do teorii wartości pieniądza w czasie
 69. Współczynnik ryzyka systematycznego Beta – przykład
 70. Wycena przedsiębiorstwa (akcji) metodą DCF (przepływy FCFF) – przykład “krok po kroku”
 71. Rynek finansowy – podstawowe pojęcia i klasyfikacje
 72. NPV – wartość bieżąca netto – opis metody i przykłady obliczeń (+arkusz MS Excel)
 73. Jak wyznaczyć oprocentowanie leasingu? (IRR, XIRR)
 74. IRR – Wewnętrzna stopa zwrotu – teoria i przykłady
 75. Całkowity koszt leasingu
 76. Jak stworzyć harmonogram leasingu – raty równe
 77. Równa rata leasingu – MS Excel
 78. Jak obliczyć ratę leasingu
 79. Uczestnicy rynku finansowego