Spis treści – econopedia.pl

Na chwilę obecną, econopedia.pl jest niewielkim blogiem edukacyjnym. Poniżej zamieszczam listę wszystkich wpisów, które udało mi się opublikować. Spis treści sporządziłem w układzie tematycznym i chronologicznym. Na liście, w układzie tematycznym, niektóre wpisy pojawiają się kilkukrotnie, ponieważ merytorycznie wpisują się w kilka kategorii. Ponadto, w zestawieniu, wymieniłem tylko najważniejsze kategorie z punktu widzenia obecnego układu strony. Gdy wpisów będzie więcej, to strukturę spisu treści uzupełnię o dodatkowe informacje, tj. kategorie nadrzędne.

 

Wpisy w układzie tematycznym:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w układzie chronologicznym (wpisy – od najnowszego do najstarszego):

 1. Cykl rotacji zapasów – istota, wzór i przykład
 2. Cykl rotacji należności – wzór i przykład
 3. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałem obrotowym netto (pracującym)
 4. Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu
 5. Wskaźnik zadłużenia w latach (DEBT/EBITDA)
 6. Mnożnik kapitałowy – wzór i przykład
 7. Złota i srebrna reguła bilansowa
 8. Firma na próbę, czyli działalność nierejestrowana i inkubatory przedsiębiorczości
 9. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład
 10. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład
 11. Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)
 12. Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład
 13. Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład
 14. Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych – wzór i przykład
 15. Wskaźnik operacyjności – wzór i przykład
 16. Darmowa grafika do użytku komercyjnego – czy warto z niej korzystać?
 17. ROCE – wskaźnik rentowności kapitału stałego – wzór i przykład
 18. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) – wzór i przykład
 19. CAGR – średnia roczna stopa wzrostu – istota, wzór i przykład
 20. Marża operacyjna – istota, wzór i przykład
 21. ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży (brutto i netto) – wzór, przykład i interpretacja
 22. Rentowność przedsiębiorstwa – istota, definicja i wskaźniki
 23. Wstępna (pozioma i pionowa) analiza rachunku zysków i strat – przykład i interpretacja wyników
 24. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – wzór i przykład
 25. Za ile sprzedać (kupić) używany sprzęt?
 26. Punkt procentowy i procent – istota i różnice
 27. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
 28. PP – okres zwrotu – wzór i przykład
 29. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa – budowanie wartości
 30. Piramidy finansowe – czym są oraz jak je rozpoznać?
 31. Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice
 32. Płynność finansowa (księgowa) – definicja i rodzaje
 33. Wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) – przykład i interpretacja
 34. Wskaźnik płynności przyspieszonej (II stopnia) – istota, przykład i interpretacja
 35. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) – przykład i definicja
 36. Kapitał zainwestowany (zaangażowany) – definicja i przykład
 37. Kapitał stały – definicja i przykład
 38. Wady i zalety wskaźników płynności finansowej
 39. Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) – istota, przykład i interpretacja
 40. Wstępna (pionowa i pozioma) analiza bilansu – istota, przykład obliczeń i interpretacja rezultatów
 41. PI (profitability index) – wskaźnik rentowności (inaczej wskaźnik B/C) – teoria i przykłady
 42. Wycena obligacji zerokuponowych – wzór i przykład
 43. Jak interpretować wskaźniki finansowe?
 44. Układ i elementy analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego
 45. Czym jest analiza finansowa (wskaźnikowa)?
 46. Rachunek zysków i strat – istota, układ i charakterystyka poszczególnych elementów
 47. Co to jest bilans? – istota, układ i najważniejsze definicje
 48. Sprawozdanie finansowe – istota, klasyfikacje, odbiorcy, cechy i elementy
 49. Współczynnik dyskontowy (dyskontujący)
 50. PV – wartość obecna (bieżąca) – kapitalizacja podokresowa
 51. PV (present value), czyli wartość obecna (bieżąca) – istota, wzór i przykłady
 52. Koszt kapitału i wymagana stopa zwrotu – istota, wzory i przykłady
 53. Oczekiwana i wymagana stopa zwrotu – definicje i różnice
 54. Konwencje naliczania odsetek – teoria i przykłady
 55. Wycena certyfikatu depozytowego – wzór i przykłady
 56. Istota, geneza i rodzaje certyfikatów depozytowych
 57. Wycena i rentowność bonów skarbowych – wzory i przykłady
 58. Bony skarbowe – istota, cechy i ryzyko
 59. Renta wieczysta – istota, wartość obecna i przykłady obliczeń
 60. FV (future value), czyli wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – wzór i przykłady
 61. FV, czyli wartość przyszła – procent składany – wzór i przykłady
 62. FCFF, czyli wolne przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa – istota i przykłady
 63. Dyskonto handlowe – istota i przykłady
 64. Dyskonto proste (rzeczywiste) – teoria i przykłady
 65. Procent prosty – istota i przykłady – wstęp do teorii wartości pieniądza w czasie
 66. Współczynnik ryzyka systematycznego Beta – przykład
 67. Wycena przedsiębiorstwa (akcji) metodą DCF (przepływy FCFF) – przykład “krok po kroku”
 68. Rynek finansowy – podstawowe pojęcia i klasyfikacje
 69. NPV – wartość bieżąca netto – opis metody i przykłady obliczeń (+arkusz MS Excel)
 70. Jak wyznaczyć oprocentowanie leasingu? (IRR, XIRR)
 71. IRR – Wewnętrzna stopa zwrotu – teoria i przykłady
 72. Całkowity koszt leasingu
 73. Jak stworzyć harmonogram leasingu – raty równe
 74. Równa rata leasingu – MS Excel
 75. Jak obliczyć ratę leasingu
 76. Uczestnicy rynku finansowego