Cykl rotacji zobowiązań – definicja, wzór i przykład

Cykl rotacji zobowiązań – obrazek wyróżniający do artykułu

Proces negocjacji korzystnych warunków kredytu kupieckiego ma bardzo duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Przede wszystkim determinuje płynność finansową, a także pośrednio wpływa na przepływy pieniężne. Efektywność kierownictwa w negocjowaniu warunków kredytu kupieckiego znajduje odzwierciedlenie w długości cyklu rotacji zobowiązań. Jest to wskaźnik finansowy będący elementem analizy aktywności.

Cykl rotacji zapasów – istota, wzór i przykład

Cykl rotacji zapasów – obrazek wyróżniający do artykułu

Istota cyklu rotacji zapasów Istotą działalności wielu przedsiębiorstw jest sprawne przekształcanie posiadanych zapasów w produkty, których sprzedaż pozwala na wygenerowanie odpowiednio wysokich przychodów. Monitorowanie tego procesu jest kluczowym działaniem, które pozwala, aby jednostka gospodarcza osiągała wymierne rezultaty finansowe. Analiza sprawności działania uwzględnia zestaw wskaźników finansowych, które umożliwiają określenie, jak efektywnie […]

   

Cykl rotacji należności – wzór i przykład

Cykl rotacji należności – obrazek wyróżniający do artykułu

Cykl rotacji należności jest jedną z najważniejszych miar sprawności działania przedsiębiorstwa. Ukazuje on, jak efektywnie przedsiębiorstwo ściąga należności handlowe. W artykule przedstawiono istotę wskaźnika, wzór, przykład obliczeń, a także opisano bardzo podobną miarę – wskaźnik rotacji należności.

   

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu – obrazek wyróżniający do artykułu

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu Analiza płynności finansowej może zostać rozwinięta o wskaźnik rotacji kapitału obrotowego netto w dniach. Jest on również nazywany kapitałem obrotowym netto w dniach obrotu (working capital in days of sales, days working capital). Istotę wskaźnika można wyjaśnić na dwa sposoby. Przede wszystkim, jest to […]

Wskaźnik zadłużenia w latach (DEBT/EBITDA)

Wskaźnik zadłużenia w latach – obrazek wyróżniający do artykułu

DEBT/EBITDA to wskaźnik finansowy, który wykorzystywany jest na etapie analizy zadłużenia. Jest on nazywany również „wskaźnikiem zadłużenia w latach”, ponieważ jego istotą jest ukazanie, jak długo zajęłaby całkowita spłata zadłużenia przy wykorzystaniu zysku operacyjnego (powiększonego o amortyzację).

Złota i srebrna reguła bilansowa

Obrazek wyróżniający do artykułu - złota i srebrna reguła bilansowa

Aktywa trwałe to część majątku przedsiębiorstwa, który będzie użytkowany przez okres dłuższy od jednego roku. W związku z tym, kapitał, który został wykorzystany do finansowania tych aktywów, również powinien pozostać do dyspozycji jednostki przez taki sam czas. Niestety, nie w każdym przypadku ta zasada jest zachowana. Dlatego też, analizując sprawozdanie finansowe , należy zweryfikować, czy dane przedsiębiorstwo spełnia złotą, lub srebrną zasadę bilansową.