Złota i srebrna reguła bilansowa

Obrazek wyróżniający do artykułu - złota i srebrna reguła bilansowa

Aktywa trwałe to część majątku przedsiębiorstwa, który będzie użytkowany przez okres dłuższy od jednego roku. W związku z tym, kapitał, który został wykorzystany do finansowania tych aktywów, również powinien pozostać do dyspozycji jednostki przez taki sam czas. Niestety, nie w każdym przypadku ta zasada jest zachowana. Dlatego też, analizując sprawozdanie finansowe , należy zweryfikować, czy dane przedsiębiorstwo spełnia złotą, lub srebrną zasadę bilansową.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – obrazek wyróżniający do artykułu

Nieprawidłowo kształtowana struktura finansowania może doprowadzić do wzrostu ryzyka finansowego i obniżenia wiarygodności przedsiębiorstwa. Dlatego też należy ją nieustannie monitorować przy wykorzystaniu miar, tj. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który został scharakteryzowany w niniejszym artykule.

   

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – obrazek wyróżniający do artykułu

Majątek przedsiębiorstwa powinien być finansowany kapitałem długoterminowym. Nie koniecznie musi być to kapitał własny. Mianowicie, wykorzystanie długu umożliwia przedsiębiorstwom uruchomienie mechanizmu dźwigni finansowej. W artykule scharakteryzowany został wskaźnik, który określa, w jakim stopniu kapitał własny obciążony jest długoterminowym kapitałem obcym – wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia (struktury kapitałowej)

Obrazek wyróżniający do artykułu „Istota wskaźnikowej analizy zadłużenia”

Jednostki gospodarcze bardzo często wykorzystują kapitały obce. Mogą one mieć korzystny wpływ na ich rozwój. Niemniej jednaj, nadmierne zadłużenie przyczynia się do wzrostu ryzyka finansowego, które związane jest z powadzoną działalnością. Dlatego też, bardzo istotne jest nieustanne monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie poziomu struktury kapitałowej.

   

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu – wskaźnik ogólnego zadłużenia

Istota wskaźnika ogólnego zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, lub debt-to-assets) jest miarą stosowaną w analizie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która często nazywana jest badaniem zadłużenia. Jest to ogólny i syntetyczny wskaźnik, który bardzo często wykorzystuje się w praktyce. Miara ta ukazuje stopień, w jakim przedsiębiorstwo obciążone jest długiem. Istota wskaźnika […]

Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu - wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia

Wysokość kosztów wytworzenia determinuje rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. Dlatego też, należy nieustannie monitorować ich poziom. W tym celu można wykorzystać wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia.